Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GASTROCENTRUM-PÍSEK s.r.o. a Jaroslava Zelenky, IČ: 46657231, Na Pěníku 428, 397 01 Písek

ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o prodeji zboží v internetovém obchodě společnosti (dále „zboží“), jejichž režim se řídí ustanoveními § 261 a násl. obchodního zákoníku.

I. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.gastrocentrum-pisek.cz a jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele, dodavatele) a kupujícího (podnikatele). Provozovatelem internetového obchodu www.gastrocentrum-pisek.cz je GASTROCENTRUM-PÍSEK s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 – 140 00 Michle, IČ: 26098644, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13853. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, když tyto smluvní vztahy jsou vztahy mezi podnikateli, když je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti, a tak jak na straně dodavatele, tak na straně kupujícího. Tyto smluvní vztahy se tedy řídí obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1990 Sb.) v platném znění, jehož režimu podléhají i právní vztahy výslovně těmito obchodními podmínkami neupravené. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

II. Vymezení pojmů
Kupní smlouva – – smlouva kupní dle obchodního zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na straně jedné prodávající a na straně druhé kupující – podnikatel.
Prodávající (dodavatel) –je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující – podnikatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

III. Uzavření smlouvy
3.1 Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:
3.1.1. návrh na uzavření kupní smlouvy, kterým je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky,
3.1.2 objednávka odběratele, jejíž nutnou součástí jsou údaje o množství a druhu zboží, identifikaci kupujícího všemi údaji včetně bankovního spojení, místě dodání zboží, termínu dodání zboží
3.1.3 potvrzení objednávky dodavatelem
3.2 Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Dodavatel je povinen potvrdit objednávku do 3 dnů od doručení objednávky, a to na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři nebo formou sms na tel. číslo uvedené v objednávkovém formuláři.
3.3 Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněná na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.
3.4 Změny nebo doplňky smlouvy (včetně dohodnuté ceny) či odchylná ujednání od těchto všeobecných obchodních podmínek musí být provedeny písemnou formou, či elektronicky, a platí pro ně ustanovení výše uvedená o uzavření kupní smlouvy.

IV. Dodání zboží
4.1 Místem dodání zboží je místo určené objednávkou kupujícího. Dopravu do místa dodání zajišťuje prodávající, nedomluví-li se smluvní strany jinak. Náklady na dopravu nese kupující. Není-li místo dodání zboží určeno objednávkou kupujícího, je místem dodání zboží adresa místa podnikání kupujícího. Za místo dodání zboží může být dohodou smluvních stran určeno sídlo provozovny prodávajícího, kterým je Sedláčkova 238, 397 01 Písek.
4.2 Kupující je povinen převzít jím objednané a prodávajícím doručené zboží na místo dodání, nebo zboží v místě provozovny prodávajícího, a v takovém případě ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran, není-li takové dohody pak ve lhůtě 5-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
4.3 Prodávající expeduje zboží každý pracovní den. Lhůta pro dodání zboží je zpravidla 10 pracovních dnů. O odeslání zboží informuje prodávající kupujícího formou sms nebo emailem na tel. číslo, resp. emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
4.4 Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů okolností nezaviněných prodávajícím, či vyšší mocí.

V. Kupní cena
5.1 Kupní cena zboží je cenou uvedenou u jednotlivých typů zboží na stránkách prodávajícího. Cena je konečná a platná k okamžiku uzavření kupní smlouvy.
5.2 Není-li stranami dohodnuto jinak, kupní cena nezahrnuje cenu dopravného, balného a pojištění.
Pokud jsou na internetových stránkách prodávajícího uvedeny akční ceny a slevy, platí, že tyto akční ceny a slevy jsou závazné pouze do vyprodání zásob.

IV. Platební podmínky
6.1 Při každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) je povinen prodávající vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu a doručit ji kupujícímu.
6.2 Prodávající je oprávněn požadovat před dodáním zboží zaplacení zálohy na kupní cenu až do výše 100 % kupní ceny zboží, a to na základě zálohové faktury.
6.3 Kupující není oprávněn vrátit fakturu nebo pozastavit její platbu pro závadu v jejím obsahu nebo formě, ale je po-vinen bez zbytečného odkladu informovat o závadě prodávajícího, který provede bezodkladně opravu faktury.
6.4 Faktury prodávajícího jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení. Lhůta splatnosti musí být na každé faktuře zřetelně vyznačena. Pokud je na faktuře vyznačena lhůta splatnosti delší, než je uvedena v těchto obchodních podmínkách, platí lhůta uvedená na faktuře. Kupní cena je zaplacena připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího, zaplacením v hotovosti při dodání zboží, či zaplacení v hotovosti při převzetí zboží v sídle prodávajícího.
6.5 Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny či její jakékoliv části je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
6.6 V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.
6.7 K ceně zboží je prodávající oprávněn účtovat cenu dopravného, poštovného a balného. To neplatí při odběru zboží v sídle prodávajícího. Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží v místě provozovny prodávajícího, a nevyzvedne-li si zboží ani v dodatečné lhůtě určené ve výzvě prodávajícího učiněné elektronicky, písemně či faxem, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné podle druhu zboží ve výši ………. Kč za každý den skladování zboží. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody a další sankce dle těchto obchodních podmínek.
6.8 Dopravné je prodávající oprávněn účtovat dle platných ceníků dopravců, prostřednictvím kterých je prováděno dodání zboží. Při dopravě zboží prodávajícím činí cena dopravného 10-15,- Kč za 1 km, dle typu použitého vozidla a aktuální ceny pohonných hmot, není-li dohodnuto jinak.
6.9 prodávající je oprávněn žádat zaplacení přiměřené zálohy, před dodáním předmětu koupě, a to minimálně ve výši 30 % sjedanné kupní ceny včetně DPH. Bude-li kupující v prodlení s převzetím předmětu koupě o více než 10 dnů, či odmítne-li kupující převzít předmět koupě od dopravce, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % sjednané kupní ceny včetně DPH, respektive ve výši rovnající se zaplacené záloze, bude-li záloha vyšší než 30 % sjednané kupní ceny. Prodávající je oprávněn na úhradu smluvní pokuty započítat zaplacenou zálohu v plné výši.

VII. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví
7.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení, pokud kupní smlouva zahrnuje povinnost prodávajícího zboží odeslat. Přebírá-li kupující zboží v místě provozovny prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku převzetí zboží v provozovně prodávajícího. Převzetí zboží je povinen potvrdit kupující na dodacím listu.
7.2 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku úplného zaplacení celé dohodnuté kupní ceny, včetně nákladů na dopravné, poštovné a balné. Zaplacení kupní ceny se rozumí okamžik, kdy je kupní cena připsána na účet prodávajícího, či okamžik, kdy je kupní cena zaplacena v hotovosti v místě sídla prodávajícího, či k rukám dopravce (při dodání zboží na dobírku).

VIII. Záruka za jakost
8.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce uvedené v záručním listu, a to ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční list je součástí faktury, popřípadě faktura s uvedením délky záruční doby slouží jako záruční list. Na bazarové zboží prodávající záruku neposkytuje.
8.2. Uplatnění práva z odpovědnosti za vady je povinen kupující provést písemně, či elektronickou poštou na adresu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil. Reklamační list kupujícího musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství zboží, popis vady a uplatňovaný nárok z odpovědnosti za vady. K reklamačnímu listu je kupující povinen připojit kopii faktury či jiné listiny prokazující uzavření kupní smlouvy.
8.3 Prodávající je povinen odeslat či vydat kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace včetně vyjádření prodávajícího k reklamaci ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení reklamace.
8.4 Prodávající neodpovídá za vady zboží, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží bez zavinění prodávajícího či pokud se nejedná o vady mající původ ve zboží. Odpovědnost za vady se nevztahuje zejména na neodborné použití zboží, mechanické poškození nebo opotřebení, škody způsobené živelnými pohromami či jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy). Záruka se dále nevztahuje na části zboží podléhající rychlému opotřebení, zejména na gumová těsnění, sklo, plastové díly, či díly vyžadující pravidelné seřizování.
8.5 Vady, zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího ve lhůtě 3 dnů ode dne dodání zboží.
8.6 Kupující nemá právo na náhrady škody vzniklé v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady zboží.
8.7 Zboží, které je předmětem reklamace, je povinen kupující dopravit do místa sídla prodávajícího, a to na svůj náklad. Ke zboží je povinen kupující dodat doklady vztahující se k tomuto zboží, doklad o uzavřené kupní smlouvě, a zboží musí být odpovídajícím způsobem zabaleno, nejlépe v originálním obalu. V případě, že zboží nebude možno dopravit do místa sídla prodávajícího, je prodávající oprávněn účtovat v souvislosti s opravou či posouzením reklamace dopravné v ceně 10,-až 20,-bez DPH Kč/1 km, čas jízdy technika v sazbě 200,- Kč bez DPH / hod, a práce technika v sazbě 400,- bez DPH Kč / 1 hod.
8.8 O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu. Reklamace včetně vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, ode dne uplatnění reklamace. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající je povinen kupujícího prokazatelně vyrozumět o možnosti zboží si vyzvednout, jinak se má za to, že reklamace zatím nebyla vyřízena.


IX. Odstoupení od smlouvy
9.1 Provede-li kupující zrušení objednávky dříve, než je zboží předáno k přepravě do místa dodání, či odmítne-li kupující převzít zboží v místě dodání, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny zboží, vždy však nejméně 2.000,- Kč, jakož i další veškeré náklady vynaložené prodávajícím v souvislosti s vyřízením objednávky (dopravné, balné, apod.). Jednostranným úkonem – zrušením objednávky ze strany kupujícího – se řádně uzavřená kupní smlouva dle těchto obchodních podmínek neruší, a prodávající je oprávněn trvat na splnění závazků z kupní smlouvy. Kupní smlouva může být zrušena pouze dohodou prodávajícího a kupujícího, tedy tak, že prodávající písemně či elektronicky potvrdí kupujícímu, že akceptuje jeho návrh na zrušení kupní smlouvy. Tím není dotčen nárok prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty a náhrady způsobené škody.

X. Závěrečná ustanovení
10.1 Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
10.2 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
10.3. Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího www.gastrocentrum-pisek.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
GASTROCENTRUM-PÍSEK s.r.o. se sídlem Na Pěníku 428, Písek, 397 01, IČ: 260 98 644
Jaroslav Zelenka, IČ: 46657231, Na Pěníku 428, 397 01 Písek